Visual Basic‎ > ‎

Vstup, výstup

příkazy, které slouží k zadávání vstupní hodnot do programu a zobrazování výsledků programu.
 

Příkaz pro vstup dat, tedy pokud chceme zadávat vstupní data do programu

Nejjednodušší varianta příkazu je:
InputBox(prompt),
kde prompt je zpráva, která se bude zobrazovat v dialogovém okně InputBoxu. 
 
Příklad zápisu
Pocet = InputBox("Zadej počet osob")
 
Celý zápis příkazu je 
InputBox(prompt[, title][, default][, xpos][, ypos][, helpfile][, context]),
kde
  • prompt je zpráva, která se bude zobrazovat v okně InputBoxu,
  • title je titulek okna,
  • default je přednastavená hodnota vstupních údajů,
  • xpos, ypos je pozice umístění okna od levého horního rohu v Twipech,
  • helpfile a context zpřístupňují nápovědu.
Twip je 1/20 typografického bodu, 1/1440 palce. Pokud pozici okna neuvedeme, bude okno vystředěné uprostřed obrazovky. 
Parametry title, default, xpos, ypos, helpfile, context nejsou povinné.  
 
Příklad zápisu
Pocet = InputBox("Zadej počet osob", "Statistika", 20) zobrazí v programu následující okno:
 
 

Příkaz pro výstup dat, tedy pokud chceme získat výsledky programu.

Nejjednodušší varianta příkazu je
MsgBox(prompt),
kde prompt je zpráva, která se bude zobrazovat v dialogovém okně MsgBoxu.
 
Příklady zápisu
MsgBox ("Číslo bylo kladné."), zobrazí v okně MsgBoxu zprávu Číslo bylo kladné.
MsgBox (cislo), zobrazí obsah proměnné cislo
MsgBox ("Výsledný součet je " & cislo), za větu Výsledný součet dopíše obsah proměnné cislo, viz následující obrázek.

Celý zápis příkazu je 

MsgBox(prompt[, buttons][, title][, helpfile][, context]),
kde
  • prompt je zpráva, která se bude zobrazovat v okně MsgBoxu,
  • buttons jsou tlačítka, která si přejeme zobrazit v okně MsgBoxu,
  • title je titulek okna,
  • helpfile a context zpřístupňují nápovědu.
Funkce vrací hodnotu Integer, odpovídající kódu tlačítka, které uživatel zmáčkl. Následující tabulka udává hodnoty a názvy konstant a příslušná tlačítka, která se v okně MsgBoxu zobrazí. Vhodnější je zadávat příkaz MsgBox s názvy konstant.

 KonstantaHodnota Tlačítka 
 vbOKOnly 0 Jen OK.                      
 vbOKCancel 1 OK a Storno
 vbAbortRetryIgnore 2 Přerušit, Znovu, Ignorovat
 vbYesNoCancel 3 Ano, Ne, Storno
 vbYesNo 4 Ano, Ne
 vbRetryCancel 5 Znovu, Storno
 vbCritical 16 Zobrazí ikonu: "křížek"
 vbQuestion 32 Zobrazí ikonu: "otazník"
 vbExclamation 48 Zobrazí ikonu: "vykřičník"
 vbInformation 64 Zobrazí ikonu: "malé i"
 vbDefaultButton1 0 Standardní je první tlačítko
 vbDefaultButton2 256 Standardní je druhé tlačítko
 vbDefaultButton3 512 Standardní je třetí tlačítko
 vbDefaultButton4 768 Standardní je čtvrté tlačítko
 vbApplicationModal 0 Okno je modální vzhledem k aplikaci
 vbSystemModal 4096 Okno je modální vzhledem k systému
 vbMsgBoxHelpButton 16384 Přidá tlačítko Nápověda
 vbMsgBoxSetForeground 65536 Okno se zprávou bude v popředí
 vbMsgBoxRight 524288 Text bude zarovnán doprava
 vbMsgBoxRtlReading 1048576 Text se zobrazuje zprava doleva (při práci s hebrejštinou nebo arabštinou).

Návratové hodnoty funkce MsgBoxu
 Konstanta   Hodnota Tlačítko
 vbOK 1 Ok
 vbCancel 2 Storno
 vbAbort 3 Přerušit
 vbRetry 4 Zkusit znovu
 vbIgnore 5 Ignorovat
 vbYes 6 Ano
 vbNo 7 Ne

Příkaz zápisu
K = MsgBox("Chcete zadat další číslo?", vbYesNo, "Tisk")
Comments