Visual Basic‎ > ‎

Operátory a funkce

Operátory

+       sčítání
-        odčítání
*        násobení
\        celočíselné dělení
/        dělení
mod   zbytek po celočíselném dělení
^        mocnina
Priorita operací je stejná jako v matematice.

Funkce

abs    absolutní hodnota    
cos    kosinus
rnd    náhodné číslo v intervalu (0, 1)
sin    sinus
sqr    odmocnina

Relační operátory

=    rovná se
<    menší než
>    větší než
<= menší rovno       
>= větší rovno   
<> nerovná se

Logické operátory

and    logický součin
or      logický součet
not    negace
xor    nonekvivalence
eqv    ekvivalence
imp   implikace
Comments