Příklady‎ > ‎

Podprogramy

1. Napište proceduru, která vytiskne N znaků znaku Z.

2. Funkce Signum dává pro kladná čísla výsledek 1, pro záporná -1, pro nulu je výsledek 0. Naprogramujte tuto funkci.

3. Naprogramujte funkci, která vypočítá n-tou mocninu celého čísla.

4: Zapište podprogram, který na základě kartézských souřadnic dvou bodů v rovině spočítá jejich vzdálenost.

5. Ve dvou proměnných jsou uloženy číselné hodnoty. Pro další práci je potřebujeme uchovat beze změn nebo navzájem vyměnit tak, aby X <= Y. Napište proceduru která požadovanou akci provede.

6. Napište funkci převádějící malá písmena anglické abecedy na velká. Jiné znaky zůstanou beze změny.

7. Napište funkci, která zjistí, zda je číslo N prvočíslo. S pomocí této funkce sestavte program, který čte ze vstupu posloupnost čísel ukončenou nulou a vypíše pouze ta z nich, která jsou prvočísla. 

8. Napište proceduru, která z daného pole vybere minimální a maximální hodnotu. Obě tyto hodnoty vrátí jako výsledek.

9. Napište proceduru, která v poli s 20 celými čísly nahradí všechny záporné hodnoty nulami, nezáporné ponechá beze změn.

10. Napište proceduru, která počítá součet dvou matic dané velikosti.

11. Napište proceduru i funkci, která bude dávat výsledek, zda je číslo liché.

12. Vytvořte proceduru a funkci, které budou počítat přeponu pravoúhlého trojhúhelníku, jsou-li dány dvě odvěsny.  Napište hlavní program, který načte  obě odvěsny v centimetrech a zavolá výše uvedenou proceduru i funkci a vytiskne výsledek ve tvaru: Přepona trojúhelníku je: 28 cm.

13. Vytvořte funkci, která převede čas zadaný v sekundách na hodiny, minuty a sekundy a vytiskne ve tvaru h:mm:ss.

14. Napište funkci, která vypočítá hodnotu Ludolfova čísla Pí, které lze aproximovat nekonečnou řadou:
Pi = 4 (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 ...)


Comments