Příklady‎ > ‎

Ostatní cykly

1. Máme schované účty z jednotlivých nákupů. Zjistěte jejich celkovou útratu. Zadávání nákupů ukončíme nulou. Vyřešte pomocí všech vhodných druhů cyklů.
 
2. Je dán seznam příjmů a seznam výdajů za zvolené období. Posloupnost těchto čísel je zakončena nulou. Spočítejte celkové příjmy, celkové výdaje a výslednou platební bilanci (úspory nebo dluh).
 
3. Na vstupu je 10 čísel. Zjistěte jejich součet pomocí cyklu While.
 
4. Na vstupu je posloupnost čísel, které představují roky. Posloupnost je ukončena nulou. Hodnoty roků musí být větší než 1582 (byl zaveden Gregorianský kalendář). Rok je přestupný tehdy, jestliže je číslo dělitelné čtyřmi. Z tohoto ale existují výjimky v případě celých století. Je-li číslo roku dělitelné stem, je tento rok přestupný pouze tehdy, pokud je dělitelný také 400. Tedy např. roky 1600 a 2000 přestupné jsou.
    a) Zjistěte, zda je rok přestupný
    b) Kolik je takových roků.
    c) O kolik je přestupných roků více nebo méně než nepřestupných.

5. Jsou dány trojice čísel udávající prospěch jednotlivých žáků z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Vstup je ukončen trojici 0,0,0. Určete:
    a) Průměrný prospěch z angličtiny.
    b) Kolik žáků má jedničku z českého jazyka, kolik z matematiky a kolik z angličtiny.
    c) Kolik žáků má jedničku ze všech tří předmětů.
    d) Kolik žáků nemá žádnou čtyřku ani pětku.

6. Vstupními údaji jsou výše platů všech zaměstnanců firmy (celá čísla). Jako poslední je uveden plat ředitele. Ředitel jako jediný má plat vyšší než 50 000,- Kč. Zjistěte:
    a) Počet zaměstnanců podniku (i s ředitelem).
    b) Průměrný plat všech zaměstnanců podniku (bez ředitele).
    c) O kolik je ředitelův plat vyšší než průměrný plat ostatních zaměstnanců.
    d) Rozdíl mezi nejvyšším (tj. ředitelovým) a nejnižším platem podniku.
    e) Počet zaměstnanců (bez ředitele) s platem vyšším než 30 000,- Kč.

7. Vstupními údaji jsou výše platů všech zaměstnanců podniku (celá čísla). Jako poslední je uveden plat ředitele. Ředitel jako jediný má plat vyšší než 50 000,- Kč. 
    a) Proveďte platovou úpravu, při níž budou všechny mzdy menší než 12 000,- Kč zvýšeny o 800,‑ Kč, všechny platy v rozmezí od 12 000,- Kč do 18 000,- Kč upraveny na 18 000,- Kč. Ostatní platy zůstanou beze změn. 
    b) O kolik je nový průměrný plat vyšší než původní průměrný plat.
    c) Novou výši platů postupně tiskněte.

8. Zadaná posloupnost kladných čísel představuje údaje o výši vkladů v Kč na jednotlivých účtech. Posloupnost je ukončena libovolným záporným číslem. 
    a) Spočítejte výši vkladů na účtech po uplynutí jednoho roku, když vklady do 9 999,- Kč jsou úročeny 5 %, vklady v rozmezí 10 000,- Kč až 19 999,- Kč jsou úročeny 6 % a vyšší vklady jsou úročeny 7 %. 
    b) Určete také průměrnou úrokovou míru 
    c) Počet zadaných vkladů
    d) Rozdíl mezi nejvyšším vkladem a nejnižším vkladem na konci roku.
    e) Celkovou výši vkladů na konci roku

9.
a) Na začátku každého roku uložíme částku C Kč na účet s ročním úrokem P %. Údaje C a P jsou zadány na vstupu. Zjistěte, kolik Kč budeme mít na vkladní knížce za 10 let?
b) Na začátku každého roku uložíme částku C Kč na účet s ročním úrokem P %. Údaje C a P jsou zadány na vstupu. Zjistěte, za kolik let naše úspory překročí částku X Kč. Údaj X je rovněž zadán na vstupu programu.

10. Na vstupu je posloupnost platů ukončena nulou. Vytiskněte výčetku platidel. Jako nejmenší platidlo uvažujte desetikorunu.

11. Na vstupu je posloupnost trojic čísel, které představují délky stran trojúhelníku. Zjistěte, kolik trojúhelníků vytvořených z těchto trojic je pravoúhlých, kolik rovnostranných, kolik rovnoramenných. Posloupnost je ukončena třemi nulami.

12. Na vstupu je 10 čísel, zjistěte, zda je tato posloupnost rostoucí. Ukázka Go To.

13. Je dána posloupnost 20 čísel. Zjistěte a vytiskněte informaci o monotonii této posloupnosti, tj, zda je rostoucí, nerostoucí, klesající, neklesající, konstantní nebo není monotonní.

14. Je zadáno číslo X s pak posloupnost N kladných celých čísel uspořádaná vzestupně. Zařaďte číslo X do posloupnosti na správné místo, aby celá posloupnost byla opět uspořádaná. Výslednou posloupnost vytiskněte.

15. Ze zadaných 30 různých čísel vyberte taková, jejichž hodnota je nejblížší číslu 100. Existují-li dvě různá čísla s minimální vzdálenosti od čísla 100 (jedno je větší než 100m druhé je menší než 100), uveďte jako výsledek obě.

16. Je dána posloupnost 50 celých čísel. Spočítejte aritmetický průměr všech čísel umístěných v posloupnosti na sudých pozicích a aritmetický průměr čísel stojících na lichých pozicích posloupnosti.

17. Je dáno přirozené číslo N následované posloupností N celých čísel. Nalezněte maximální hodnotu a číslo s největší absolutní hodnotou.

 
Comments