Jednoduché objekty

Objektové programování

Využíváme objekty – formuláře, ovládací prvky, workbook v Excelu… Každý objekt má určité vlastnosti a každý objekt má určité metody – Save, Activate (List1).

 

Zápis:

                Objekt.Vlastnost = hodnota                      Label1.Visible = True

                Objekt.Metoda Seznam parametru       List1.Additem „abcde“

 

Ovládací prvky

Label, TextBox, Frame, CommandButton, CheckBox, OptionButton, ComboBox, ListBox, HScrollBar, VScrollBar, Timer, DriveListBox, DirListBox, FileListBox, Image, PictureBox, Data, OLE…

 

Vlastnost Name a Caption

Caption – zobrazí se v titulkovém pruhu nebo na tlačítku nebo …

Name – jednoznačný název prvku

 

Př. 1

Dvě tlačítka budou měnit nadpis v titulkovém prvku formuláře

 

Další vlastnosti

Default – zaměření, fokus

Enabled – povolení

BackColor

ForeColor

Height, Width

Visible – viditelnost

 

Label

Nápis, popis

Vlastnosti: Font, ForeColor, BackColor, Alignment, Autosize – velikost prvku se přizpůsobí velikosti textu

 

Př. 2

Podle toho, zda jsme klepli na formulář nebo nápis, zobrazí se příslušný nápis.

 

Př. 3

3 tlačítka a 2 nápisy, jeden nápis bude obsahovat text „Stiskl jsi tlačítko“ a druhý nápis se bude měnit, podle toho, jaké tlačítko stiskl.

 

Př. 4

Formulář, tlačítko Konec a 3 nápisy. V jednom nápisu bude červený text, ve druhém modrý text. Třetí nápis se mění podle toho, na který z předcházejících nápisů se klepne, včetně barvy.

 

Př. 5

3 tlačítka, 1 tlačítko Konec, dva nápisy: „Stisknuté tlačítko mělo nápis“ a druhé se mění podle toho, které tlačítko stisknete.

 

Vlastnost Visible, Enabled

Visible – viditelnost

Enabled – přístupnost (šedý)

Hodnoty – True, False

 

Př. 6

Zobrazení a schování nápisu: nápis, tlačítko Ukaž nápis, tlačítko Schovej nápis

 

Podmíněný příkaz

 

Př. 7

Label s nápisem, tlačítko Ukaž nápis/Schovej nápis.

Po spuštění bude nápis viditelný. Když stisknete tlačítko Ukaž nápis, nápis se objeví a zároveň se nápis na tlačítku změní na Schovej nápis.

 

TextBox - pro zadávání textu

MaxLength – maximální počet znaků, je-li 0, pak až 65 000 znaků

Multiline – je-li Flase, bude celý text na 1 řádku

Text – napsaný text

Událost  Change – změna v textu

 

Př. 8

Pokud nebude v TextBoxu nic napsaného, bude tlačítko Další nepřístupné (v praxi např. zadávání jména a hesla).

 

CheckBox

Value – True, False

 

OptionButton

Value - 1, 0, 2 (zatržený, nezatržený, šedý),

Musí být v rámečku Frame.

 

Př. 9

Nápis, 2 OptionButton. Přepínače budou zobrazovat a skrývat text nápisu.

 

Př. 10

CheckBox „Nápis viditelný“

CheckBoxu „Možnost změnit“

 TextBox pro změnu nápisu v labelu

Label s nápisem

 

Když se odstraní zaškrtnutí „Nápis viditelný“, nápis zmizí a CheckBox „Možnost změnit“ bude nepřístupný. Pokud se odstraní zatržítko u CheckBoxu „Možnost změnit“, bude nepřístupný TextBox, který mění nápis V Labelu.

 

Barvy

Funkce RGB(červená, zelená modrá), 0 – 255

Funkce QBColor (hodnota barvy), 0 – 15:

0 – černá                                             6 – žlutá                                              12 – světle červená

1- modrá                                             7 – světle šedá                                 13 – světle fialová

2 – zelená                                           8 – tmavě šedá                                14 – světle žlutá

3 – tyrkysová                                    9 – světle modrá                             15 - bílá

4 – červená                                        10 – světle zelená

5 – fialová                                           11 – světle tyrkysová

 

Př. 11

Vyzkoušet obarvení barvy textu a barvy pozadí oběma způsoby.

 

Př. 12 Samostatná práce

Máme tři nápisy pod sebou a obarvujeme je třemi barvami (zatržítko) a to buď horní, prostřední nebo dolní nápis (zatržítko). Možnost řešení i pomocí pole, viz dále.

 

Pole prvků

Private Sub Label_Click (Index As Integer)

Label2.BackColor = Label1(Index).BackColor

End Sub

 

Vytvoříme první prvek pole, vytvoříme druhý prvek pole a u něj vlastnost Name přepíšeme na stejnou jako je u prvního prvku. Zobrazí se okno s dotazem, zda chceme vytvořit pole prvků.

 

Př. 13

Pole různobarevných Labelů plus jeden další Label.

Při kliknutí na jeden prvek z pole Labelu se stejnou barvou obarví pozadí samostatného Labelu.

 

HScrollBar, VScrollBar

Vodorovný a svislý posuvník

Min, Max, SmallChange, LargeChange, Value

Událost Change – změna při klepnutí na posuvník

 

Př. 14

Pomocí barevného modelu RGB obarvujte Label. Využijte pro míchání barev posuvníky.

 

Prvky ListBox, ComboBox

Metody

AddItem „Položka“ – přidá položku do seznamu

      Vhodné seznam naplnit předem, tedy v události Form1_Load

RemoveItem – odstranění položky

      List1.RemoveItem 0

      Odstranění poslední položky List1.RemoveItem List1.ListCount – 1

      Odstranění prvních tří položek:

      Ne:     List1.RemoveItem 0

                   List1.RemoveItem 1

                   List1.RemoveItem 2

Clear – vymazání celého seznamu

      List1.Clear

 

Vlastnosti

      Text – text vybrané položky

      ListCount – počet položek seznamu

      Sorted – True, False

      ListIndex – pořadí vybraného prvku, číslování od nuly

 

ComboBox

Vlastnost

      Style               DropDownCombo – možný zápis, zabalený

                               SimpleCombo – možný zápis, rozbalený

                               DropDownList – nelze psát

      Text – obsah okna

Událost

      Change – při změně obsahu okna

 

Př. 15

Vyber z rozbalovacího seznamu třídu, pak se načtou do dalšího seznamu žáci této třídy. Vyber konkrétní žáky ze seznamu do dalšího seznamu. Tlačítkem vymaž poslední seznam.

Comments